ВИКИДОНЕБЕЗПЕЧНІСТЬ ПІСКОВИКІВ ТЯГЛІВСЬКОГО РОДОВИЩА ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ВУГЛЕНОСНОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ

А.В. Побережський, І. В. Бучинська, П.М. Явний, О.М. Шевчук

Анотація


Вивчалися вуглевмісні пісковики Тяглівського родовища Львівсько-Волинського басейну (ЛВБ). Комплекс досліджень з прогнозування їхньої викидонебезпечності проводився за геологорозвідувальними та геолого-геофізичними даними. До уваги бралися свердловини, що розкривають породи, які залягають глибше 700 м, оскільки доведено, що в умовах ЛВБ на менших глибинах викиди не відбуваються. Визначено основні петрографічні показники, які впливають на викидонебезпечність пісковиків (кількість уламкового і регенераційного кварцу, слюдисто-глинистих мінералів, розмір уламкових зерен, протяжність та тип контактів між зернами). Ґрунтуючись на обчисленому комплексному критерії викидонебезпечності «В», побудовані поперечні профілі вугленосної товщі з виділенням викидобезпечних («В» < 0,4), низького ступеня викидонебезпечності (0,4 < «В» < 0,6), викидонебезпечних (0,6 < «В» < 1,0) пісковиків. Тяглівське родовище є найбільш газоносним у межах ЛВБ. При дослідженні нами встановлено, що пісковики n61Sn7, n8 Sn9, n9Sb4 є потенційно викидонебезпечними і в той же час можуть бути хорошими колекторами супутнього газу метану. 

 


Ключові слова


Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн; Тяглівське родовище; пісковики; викидонебезпечність; газоносність

Посилання


Бучинська І.В. Літологічний склад, колекторські властивості та газоносність пісковиків кам’яновугільного віку Львівсько-Волинського вугільного басейну (поле шахти «Тяглівська № 1»).

Геологія і геохімія горючих копалин. 2010. № 2

(151). С. 30–36.

Временное руководство по применению метода регионального прогноза выбросоопасности пород Донбасса по геологоразведочным данным. Днепропетровск, 1973. 49 c.

Грещак Л.Н., Явный П.М., Зборивец И.В. и др. Газоносность и выбросоопасность углей и вмещаючих пород Юго-Западного углепромышленного района Львовско-Волынского бассейна.

Львов, 1991. Т. 1. 89 с.

Грещак Л.І., Явний П.М., Зборівець І.В. та ін. Встановлення закономірностей зміни гірничогеологічних умов (викидонебезпечності, газоносності, ударонебезпечності вугілля і порід Львівсько-Волинського вугільного басейну). Львів, 1993. Т. 1. 87 с.

Забигайло В.Е., Гончаренко В.А. и др. Временное методическое руководство для определения основных геологических показателей выбросоопасности горных пород в Донецком бассейне по результатам геофизических исследований углеразведочных скважин / Мингео СССР, АН УССР, ИГТМ АН УССР. Днепропетровск, 1985. 48 c.

Забигайло В.Е., Явный П.М. и др. Газоносность и выбросоопасность углей и пород Юго-Западного угленосного района Львовско-Волынского бассейна (выбросоопасность по

геолого-геофизическим данным). Отчет по хоздоговорной теме. Львов: ИГГГИ НАН Украины, 1990. 140 с.

Забигайло В.Е., Лукинов В.В., Широков А.З. Выбросоопасность горных пород Донбасса. Киев: Наук. думка, 1983. 286 c.

Забигайло В.Е., Николин В.И. Влияние катагенеза горных пород и метаморфизма углей на их выбросоопасность. Киев: Наук. думка, 1990. 166 c.

Іванців О.Є., Лизун С.О., Дудок І.В. Критерії оцінки природної метаноносності вугільних родовищ України. Геотехнічна механіка: міжвід. зб. пр. Ін-ту геотехн. механіки НАН України. Дніпропетровськ, 2000. Вип. 17. С. 83–90.

Лелик Б., Решко М., Гірний Є. Аналіз газоносності та експрес-інформація за результатами робіт початку першого етапу буріння

свердловини “А” на Тяглівському родовищі Львівсько-Волинського басейну. Геотехнічна механіка: міжвід. зб. пр. Ін-ту геотехн. механіки НАН України. Дніпропетровськ, 2000. Вип. 17. С. 119–123.

Струев М.И., Исаков В.И., Шпакова В.Б. Львовско-Волынский каменноугольный бассейн: Геолого-промышленный очерк. Киев: Наук. думка, 1984. 272 с.

Явний Петро, Книш Іван, Бучинська Ірина, Бик Святослав. Прогноз газоносності вугільних пластів Тяглівського родовища Львівсько-Волинського басейну. Геологія і геохімія горючих копалин. 2009. № 2. С. 39–51.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


##submission.copyrightStatement##

Адреса: 01054, Київ, вул. О.Гончара, 55-б
Тел.: +3 8 (044) 486-38-76
E-mail: geoj@bigmir.net